ข้อมูลภาวะการผลิตพืชอำเภอบึงสามพัน
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553
ประจำเดือน ธันวาคม 2553