ภารกิจ

 

 

1. นายเอกพล กำมา เกษตรอำเภอบึงสามพัน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสำนักงาน มีหน้าที่ดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด

ปฏิบัติงานหน้าที่ตามกฏหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. นายอนันต์ ชิตเกษร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้แก่

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงสามพัน

ส่งเสริมกองทุนเพื่อการเกษตร งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น งานจัดการฟาร์ม งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน(ทั่วไป) วิสาหกิจชุมชนเกษตร งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร งานเคหกิจเกษตร งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว และคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นายรัฐ วิโรจน์ศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองแจง

งานกลุ่มแผนงาน ได้แก่ งานแผนงาน โครงการและงบประมาณ ติดตามประเมินผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ งานวิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร งานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. นายวสันต์ อินทราวุธ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลศรีมงคล

งานกลุ่มงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ได้แก่ งานพัฒนาศักยภาพชุมชน งานพัฒนาศูนย์ฯ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และงานอาสาสมัครเกษตรกร

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นายสนิท ศิริรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลซับไม้แดง

งานกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ได้แก่ งานบริหารศัตรูพืช งานเกษตรอินทรีย์ งานมาตรฐานสินค้าเกษตร กลุ่มงานโครงการตามแนวพระราชดำริ และพื้นที่เฉพาะ

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. นายบุญช่วย เอกเอี่ยม เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันจุ และตำบลสระแก้ว

กลุ่มงานส่งเสริมการผลิตพืช ได้แก่ ข้าว ไม้ผล และพืชผัก ตลอดจนมาตรการสินค้าข้าว ไม้ผล และพืชผัก

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. นายวิโรจน์ กลิ่นสูงเนิน เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพญาวัง

กลุ่มงานส่งเสริมการผลิตพืช ได้แก่พืชไร่ พืชน้ำมัน งานประมง งานปศุสัตว์ ตลอดจนมาตรการราคาสินค้า พืชไร่ พืชน้ำมัน ประมง และ ปศุสัตว์

gletschercasino.org

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8. นายสุรสิทธิ์ กันทะจันทร์ เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงาน มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังพิกุล

งานพัฒนาองค์กรเกษตรกร ได้แก่งานกลุ่มเกษตรกร งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร งานกลุ่มยุวเกษตรกร งานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

rawmedcol.com

9. นางสาวศศิประภา มาราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ มีหน้าที่ดังนี้

รับผิดชอบงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลซับสมอทอด

กลุ่มงานสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลการผลิตพืช รายหมู่บ้าน รายตำบล รายอำเภอ เป็นรายเดือนและไตรมาส งานพืชฤดูแล้ง งานฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ทะเบียนเกษตรกร

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

10. นางจุมรี ชิตเกษร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน มีหน้าที่ดังนี้

กลุ่มงานธุรการ ได้แก่ การแต่งตั้งโยกย้าย งานสารบรรณ และประสานงานราชการ งานทะเบียนประวัติและบำเน็จความดีความชอบ งานการเงินและบัญชี งานเกี่ยวกับงบประมาณ และการตรวจสอบงานพัสดุ ระบบบริหาร(การถ่ายโอนภารกิจ)

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

11. นางสาวอารีวรรณ ชิตเกษร เจ้าพนักงานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้

งานสารสนเทศ ได้แก่ ระบบข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ฐานข้อมูลสารสนเทศระบบเครือข่าย การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกชนิด และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ช่วยเหลืองานด้านธุรการ

งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์/แฟกซ์ 056-731279

e-mail : buengsamphan_pb@doae.go.th