หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์

สำนักงานประมงจังหวัด

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กรมปศุสัตว์

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดพิษณุโลก

โครงการชลประทาน

สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ