ข้อมูลพื้นที่การเกษตรอำเภอบึงสามพัน
ตำบล พื้นที่ทำ การเกษตรทั้งหมด(ไร่) พื้นที่อยู่อาศัย(ไร่) ที่นา (ไร่) ที่ไร่ (ไร่) ที่สวน(ไร่) ที่ประมง(ไร่) พื้นที่เลี้ยงสัตว์ (ไร่) ที่สาธารณะ(ไร่) ที่ป่า (ไร่) ที่อื่นๆ (ไร่)
ซับสมอทอด
28,797
764
9,750
18,275
739
33
-
-
6,567
-
ซับไม้แดง
60,185
1,222
950
43,620
1,720
476
13,419
-
6,369
1,731
พญาวัง
31,155
456
830
28,825
150
-
1,350
439
210
1,310
หนองแจง
8,886
687
14,332
11,715
1,705
493
906
443
3,706
1,120
วังพิกุล
51,894
1,998
10,005
41,249
622
18
-
610
-
3,536
กันจุ
52,281
2,353
27,235
21,970
2,517
-
559
559
-
4,614
สระแก้ว
32,118
1,178
123
30,215
1,780
-
-
-
2,893
712
ศรีมงคล
17,860
922
1,095
15,645
495
-
625
426
885
1,033
บึงสามพัน
18,219
611
12,777
5,220
150
52
20
-
-
272

* ข้อมูลปี 2553