• โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย ได้มาตรฐาน (GAP)
  • โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด
  • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
  • โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร
  • ภัยธรรมชาติ

gletschercasino.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมยศ รอดแช่ม นายอำเภอบึงสามพัน ประธานกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอฯ ร่วมด้วย นายเอกพล กำมา เกษตรอำเภอบึงสามพัน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา เกษตรกรแห่งชาติ ระดับตำบล ขึ้นเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2554 พร้อมกันทุกตำบล ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน

นายพงศ์ชัย อุ่นเรือน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW สาย 2 ประกอบด้วยอำเภอหนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชนแดน และวังโป่ง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี เมื่อวันที่ 25 มี.ค.54

นายเอกพล กำมา เกษตรอำเภอบึงสามพัน มอบหมายให้ นายอนันต์ ชิตเกษร และ นางสาวศศิประภา มาราช จัดประชุมชี้แจง การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน แก่เกษตรกร ณ บ้านเขากระโหลก ต.ซับสมอทอด เมื่อ 10 มี.ค.54

นายพงศ์ชัย อุ่นเรือน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (DW สาย 2 ประกอบด้วยอำเภอหนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรีเทพ ชนแดน และวังโป่ง) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน เมื่อวันที่ 25 ก.พ..54

การประชุม อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ การดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 11 ก.พ. 54 ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามพัน

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน ประกาศให้เกษตรกร ผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว ร อบ2) โดยยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนได้ ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2554 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน หรือ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน 056-731279

เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าวรอบ 2) สามารถตรวจสอบรายชื่อ และวัน เวลา สถานที่ ในการจัดการประชาคมได้ ณ ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ปลูก และสำนักงานเกษตรอำเภอ ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ 056-731279

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอบึงสามพัน กำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ระดับอำเภอ ในวันที่ 29 เมษายน 2554

ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จัดขึ้น ณ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ต.กันจุ อ.บึงสามพัน วันที่ 29 เม.ย. 54 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน

จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ประจำ เดือน พ.ย. 52

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ประจำ เดือน ธ.ค. 52

จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจำ เดือน พ.ย. 53

จดหมายข่าวย้อนหลัง

rawmedcol.com

คลินิกพืช

เตือนภัยศัตรูพืช

ราคาสินค้าเกษตร

หัวข้ออื่น ๆ

-

-

-

 

แจ้งที่ พช 0809/175 ลงวันที่ 7 มิ.ย.54 เรื่อง ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

แจ้งที่ พช 0809/1315 ลงวันที่ 7 มิ.ย.54 เรื่อง ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียน

แจ้งที่ พช 0809/1314 ลงวันที่ 7 มิ.ย.54 เรื่อง ขอเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค

แจ้งที่ พช 0809/1313 ลงวันที่ 7 มิ.ย.54 เรื่อง ส่งหลักฐานใช้เงินยืมราชการ อบรมถ่าย ทอดความรู้ให้เกษตรกร ภายใต้โครงการบริหาร จัดการศัตรูพืช

 

...........ดิน.............. .......... น้ำ................ .......... พืช................... .......ปศุสัตว์ ........... ...........ประมง.......... .......โรคและแมลง............ปุ๋ยและสารเคมี...เทคโนโลยีการเกษตร.ราคาสินค้าและปัจจัยแหล่งรับซื้อ-จำหน่ายองค์กรและเครือข่าย.สหกรณ์และวิสาหกิจฯ สถานการณ์เกษตร... เทคโนโลยีชาวบ้าน ....เตือนภัยเกษตร...... องค์ความรู้เรื่องข้าว งานวิจัยด้านการเกษตร

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน หมู่ 3 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์/แฟกซ์ 056-731279

e-mail : buengsamphan_pb@doae.go.th

โดย น.ส.ศศิประภา มาราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มิถุนายน 2554