ข้อมูลพืชเศรษฐกิจอำเภอบึงสามพัน

ข้อมูล ปี 2552

rawmedcol.com

ตำบล พื้นที่การปลูก (ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
มันสำปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ซับสมอทอด
14,460
8,413
628
480
950
ซับไม้แดง
43,620
950
150
1,250
1,050
หนองแจง
11,715
14,732
4,069
390
520
กันจุ
19,500
23,735
4,721
1,000
737
สระแก้ว
30,215
-
-
1,100
-
ศรีมงคล
16,500
763
759
1,080
1,900
พญาวัง
26,350
830
185
4,940
70
วังพิกุล
28,000
9,960
550
3,500
5,060
บึงสามพัน
2,400
10,000
4,240
-
350

ข้อมูลปี 2553

gletschercasino.org

ตำบล พื้นที่การปลูก (ไร่)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
มันสำปะหลัง
อ้อยโรงงาน
ซับสมอทอด
13,750
8,583
-
659
5,530
ซับไม้แดง
30,214
950
-
2,006
7,505
หนองแจง
9,950
17,177
-
340
520
กันจุ
19,500
27,235
-
1,856
725
สระแก้ว
30,215
15
-
1,000
-
ศรีมงคล
6,530
420
-
550
5,024
พญาวัง
19,420
830
-
4,230
480
วังพิกุล
19,500
10,160
-
4,500
7,610
บึงสามพัน
2,150
12,030
-
-
450

*ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553