ภาพกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพกิจกรรม

gletschercasino.org

วิสาหกิจชุมชน

ปี 2553

* โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนากลุ่มฯ

* โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 1

* โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน 2

* การประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอบึงสามพัน

rawmedcol.com

นายนิพนธ์ นกพลับ เกษตรอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน ออกให้ความรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ปี 2553
นายนิพนธ์ นกพลับ เกษตรอำเภอบึงสามพัน พร้อมด้วย นายรัฐ วิโรจน์ศิริ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมชี้แจง ราย ละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ปลูก พืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 แก่คณะกรรมการตรวจ สอบระดับตำบล ตำบลหนองแจง เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 53 ณ ห้องประชุม อ.บ.ต.หนองแจง
นายพงศ์ชัย อุ่นเรือน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกติดตาม นิเทศน์งาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
นายนิพนธ์ นกพลับ พร้อมด้วยนายอนันต์ ชิตเกษร ออกให้คำแนะนำการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองแจง
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน โดยนายนิพนธ์ นกพลับ ให้เจ้าหน้าที่ ทุกตำบล ออกให้บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2553/54 ระหว่าง วันที่ 1 พ.ค. 2553 - 30 พ.ย. 2553 โดยให้จัดทำแผนการออกรับขึ้นทะเบียนและจัดการประชาคม ให้แล้วเสร็จ ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน
ภาพกิจกรรมงานวันชมพู่หวานหนองแจง ครั้ง ที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมี นาย ธวัชชัย เทิดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพงศ์ชัย อุ่นเรือน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมในงาน
ภาพกิจกรรม ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านตะกรุดหิน ตำบลซับสมอทอด เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายพงศ์ชัย อุ่นเรือน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน
ภาพ สภาพความเสียหายน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร (นาข้าว)ในพื้นที่ อำเภอบึงสามพัน โดยมีพื้นที่เสียหาย 11,050 ไร่ โดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพันมอบหมายให้ น.ส.ศศิประภา มาราช รับผิดชอบงาน การขึ้น ทะเบียนและ การจัดประชาคม โครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูก พืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ร่วมกับ ธกส. ณ ตำบลซับสมอทอด
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพันมอบหมายให้ นายอนันต์ ชิตเกษร รับผิดชอบงาน การขึ้น ทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบ 2 ณ ตำบลบึงสามพัน
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพันมอบหมายให้ นายรัฐ วิโรจน์ศิริ รับผิดชอบงาน การขึ้นทะเบียน และ การจัดประชาคม โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูก พืชเศรษฐกิจ หลัก 3 ชนิด ร่วมกับ ธกส. ณ ตำบลหนองแจง
การประชุม อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ การดำเนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 11 ก.พ. 54 ณ ห้องประชุมอำเภอบึงสามพัน
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน จัดพิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน และเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัยปี 2553 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 54
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพันร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแจง จัดกิจกรรมงานวันชมพู่หวานหนองแจง ประจำปี 2554 ณ อบต.หนองแจง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554