ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรอำเภอบึงสามพัน
ตำบล จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
ซับสมอทอด
1,406
643
ซับไม้แดง
1,875
1,072
พญาวัง
1,128
955
หนองแจง
1,366
933
วังพิกุล
2,003
1,289
กันจุ
2,357
1,309
สระแก้ว
710
525
ศรีมงคล
1,344
1,197
บึงสามพัน
1,077
700

* ข้อมูลปี 2553