ทำเนียบเกษตรอำเภอบึงสามพัน

 

ปี 2524- 2533 นายสนั่น นันทขว้าง

ปี 2534- 2537 นายสถิตย์ ผุยปุ้ย

ปี 2537- 2537 นายสุจินต์ สุรารักษ์

ปี 2537- 2544 นายมณู รองกาญจน

ปี 2545- 2546 นายสุพจน์ พรวสันต์ยิ่ง

ปี 2546- 2547 นางอมรพันธ์ มุนณี

ปี 2547- 2549 นายสถิตย์ ยะแก้ว

gletschercasino.org

ปี 2549- 2553 นายนิพนธ์ นกพลับ

ปี 2553 - มกราคม 2554 นายชัยพร คงสาคร (รักษาการเกษตรอำเภอบึงสามพัน)

rawmedcol.com

กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน นายเอกพล กำมา